ഖവാരിജുകളുമായുള്ള സംവാദം

book3

Language: മലയാളം

Click Here To Download

ഇബ്നു അബ്ബാസ് റദിയല്ലാഹു അന്‍ഹു ഖവാരിജുകളുമായി നടത്തിയ മഹത്തായ സംവാദം.

Download (samvadam-with-khavarij.pdf)

Facebook Comments

Website Comments

POST A COMMENT.