ശെെഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തെെമിയ്യയുടെ ലാമിയ എന്ന കവിതയുടെ വിശദീകരണം

No Comment
Poem
1.1K
0
maxresdefault

Part 1

Click Here To Download

Part 2

Click Here To Download

Part 3

Click Here To Download

Part 4

Click Here To Download

Part 5

download="lamiya5.mp3">Click Here To Download

മലയാളം വിവർത്തനം: അബൂ മുഹമ്മദ് സാജിദ് ബ്നു ഷരീഫ്