നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ഭരണാധികാരി നടപ്പിലാക്കിയാൽ – ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻحفظه الله

No Comment
VideosVideos - AhkaamVideos - Manhaj
729
0
dv1341028

നിഷിദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ഭരണാധികാരി നടപ്പിലാക്കിയാൽ.

ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻحفظه الله