ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മഹത്വം….

No Comment
ArticlesFathaawa
1.9K
0
daridryam

ശൈഖ് യഹ്-യ ബ്നു അലീ അൽ ഹജൂരീ ഹഫിദഹുല്ലാഹ് ഒരു ദര്സിനു ശേഷമുള്ള ചോദ്യോത്തര സമയത്ത് നല്കിയ ഒരു ഫത്-വയാണ് ഇത്.
ക്ഷമാശീലനായ ഒരു ദരിദ്രനാണോ അതല്ല  നന്ദിയുള്ള ഒരു ധനികനാണോ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നതാണു ചോദ്യം

Click here to download pdf….