ഖുര്‍’ആന്‍ തജ്’വീദ് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ മാര്‍ഗ്ഗം

No Comment
Qur'anVideosVideos - Ahkaam
2.7K
1
xYAgsxp6

തജ്’വീദും അക്ഷരങ്ങള്‍ ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുന്ന വിധവും എളുപ്പത്തില്‍ പഠിക്കാന്‍ ഉപകാരപ്രദമായ ക്ലാസുകള്‍ വീഡിയോ രൂപത്തില്‍ താഴെയുള്ള ലിങ്കുകളില്‍ നിന്ന്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

>

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video< [video width="480" height="360" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 28 مخرج اللسان.mp4"][/video]

Click Here To Download Video< [video width="640" height="350" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 29 مخرج الشفتين.mp4"][/video]

Click Here To Download Video< [video width="640" height="352" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 30 مخرج الخيشوم.mp4"][/video]

Click Here To Download Video< [video width="372" height="240" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] صفتي الهمس والجهر 31.mp4"][/video]

Click Here To Download Video< [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 32 التكرير.mp4"][/video]

Click Here To Download Video

Click Here To Download Video< [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 35 الانحراف.mp4"][/video]

Click Here To Download Video<   [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 36 القلقلة.mp4"][/video]

Click Here To Download Video<   [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] التفشي 37.mp4"][/video]

Click Here To Download Video<   [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 38 الاستطالة.mp4"][/video]

Click Here To Download Video<   [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] اللين 39.mp4"][/video]

Click Here To Download Video<   [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] 40 المتماثلان.mp4"][/video]

Click Here To Download Video<   [video width="640" height="358" mp4="http://aloloommalayalam.com/wp-content/uploads/2015/[MP4 360p] المتجانسان 41.mp4"][/video]

Click Here To Download Video

 

Click Here To Download Video