ഖബറുകൾ കെട്ടിപൊക്കുന്നതിന്‍റെ അപകടങ്ങൾ…

No Comment
Articles - Aqeeda
1.5K
2
qabar kettal

മഹാന്മാരുടെയും,മറ്റു മരണമടഞ്ഞവരുടെയും ഖബറുകൾ കെട്ടിപൊക്കുന്നതിലെ അപകടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ലഘു ലേഖ…കഴിയുന്നത്ര ആളുകള്ക്ക് എത്തിക്കുക.അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ…

 

Click Here To Download