ഖബറിന്റെ മുകളിൽ മുളച്ചു പൊന്തുന്ന ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ

No Comment
FathaawaFathaawa - Ahkaam
629
0
images (24)

? الشجــرة النابتة على الــقبر?

➖〰➖〰➖〰➖
?سُئـــل العلّامــة /
عبد العزيز بن باز رحمه الله
❪?❫ الســؤال :
ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا ، هل لنبات الأشجار على القبور شيء من العلاقة ❓
❪ ✅ ❫ الجــواب :
لا أصل لهذا ، وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح أصحابها ، بل ذلك ظن باطل ، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختص بالصالحين ، فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد الباطلة ، والله المستعان

?المصــدَرُ :
【http://cutt.us/Ovrq】
┈┉┅━━━❀━━━┅┉┈

അബ്ദുൾ അസീസ്‌ ഇബ്നു ബാസ്‌ റഹിമഹുല്ലാഹ്‌ ചോദിക്കപ്പെട്ടു..

ചോദ്യം:

ചില ആളുകൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു.അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖബറിന്‌ മുകളിൽ ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഖബറിന്‌ ഉള്ളിലുള്ള ആളെ കുറിച്ച്‌ അയാൾ ഇന്ന ഇന്ന വിശേഷണം ഉള്ള ആളായിരുന്നു. ഇന്ന കാരണത്താലാണ്‌ ചെടി മുളച്ചത് എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത്‌ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പറയുന്ന കാരണവുമായ്‌ ഈ മുളച്ച ചെടിക്ക്‌ വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ?

ഉത്തരം:

ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന്‌ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല.ഖബറിന്റെ മുകളിൽ വല്ല ചെടിയോ പുല്ലോ തൈയ്യോ മുളച്ച്‌ പൊന്തുന്നത്‌ ഖബറിന്‌ ഉള്ളിലുള്ള ആളുടെ നന്മ വിളിച്ച്‌ ഓതുന്ന കാര്യമല്ല, മറിച്ച്‌ അത്‌ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഊഹം മാത്രമാണ്‌. മരമാകട്ടെ അത്‌ സദ്-വൃത്തരുടെയും ദുർവൃത്തരുടെയും ഖബറിന്റെ മുകളിൽ മുളച്ച്‌ പൊന്തും. അത്‌ സദ്‌-വൃത്തർക്ക്‌ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകപ്പെട്ട കാര്യമല്ല, വഴിപിഴച്ച ആളുകളുടെയും അതു പോലെ തന്നെ പിഴച്ച വിശ്വാസക്കാരുടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാഥർത്ഥ്യത്തിന്‌ എതിരായ വാദങ്ങൾ കൊണ്ട്‌ ആരും വഞ്ചനയിലായി പോകരുത്‌ …അല്ലാഹുൽ മുസ്തആൻ