ക്രൈസ്തവരോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ; ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാഹ്

No Comment
AudiosAudios - AqeedaPoem
1.7K
2
poem ibnul qayyim

A question to Christians-

Poem by

Imam ibnul Qayyim rahimahullah

اعباد المسيح لنا سؤال….نريد جوابه ممن و عاه

O Christ-worshippers! We want an answer to our question [from your wise ones],

ഓ! യേശു ആരാധകരേ! ഞങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു ചൊദ്യമുണ്ട്‌; നിങ്ങളിൽഅറിവുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ട്‌…

إذا مات الإله بصنع قوم….أماتوه فما هذا الإله

If the Lord was murdered by some people’s act, what kind of god is this?

ഇലാഹ്‌ ഒരു ജനതയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഇലാഹാണുഇത്‌! 

وهل أرضاه ما نالوه منه….فبشراهم إذا نلوا رضاه

We wonder! Was He pleased by what they did to Him? If yes, blessed be they, they achieved His pleasure,

അവർ ചെയ്തതിൽ അവൻ അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടുവോ? എങ്കിൽ അവർസൗഭാഗ്യവാന്മാർ! അവന്റെ  തൃപ്തി അവർ നേടിയല്ലോ!

وإن الذي فعلوه فيه….فقؤتهم إذا أوهت قواه

But if He was discontented, this means their power had subjugated Him!

അവൻ തൃപ്തനല്ലെങ്കിലോ, അവർ അവനെ ശക്തിയിൽ അതിജയിച്ചുവെന്നോ?

وهل بقي الوجود بلا إله….سميع يستجيب لمن دعاه

Was the whole entity left without a Sustainer, so who answered the prayers?

സമസ്തവും ഒരു ഇലാഹില്ലാതെ അവശേഷിച്ചുവെങ്കിൽ ആരാണു അവരുടെപ്രാർത്ഥനകൾക്ക്‌ ഉത്തരം നൽകിയത്‌?

وهل خلت الطباق السبع لما….ثوى تحت التراب وقد علاه

Were the heavens vacated, when He laid under the ground somewhere?

ഏഴ്‌ ആകാശങ്ങളും കാലിയായിപ്പോയോ?, അവർ അവനെ മണ്ണിൽമറമാടിയപ്പോൾ!

وهل خلت العوالم من إله….يدبر ها وقد سمرت يداه

Were all the worlds left without a God, to manage while His hands were nailed?

ലോകങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഇലാഹില്ലാതെ ആയിപ്പോയോ! അവർ അവന്റെകരങ്ങളിൽ ആണികൾ തറച്ചപ്പോൾ!

وكيف تخلت الأملاك عنه….بنصرهم وقد سمعوا بكاه

Why did not the angels help Him, when they heard him while he wailed?

മാലാഖമാരെല്ലാം അവനെ തനിച്ചാക്കിപ്പോയോ? അവന്റെ നിലവിളി അവർകേട്ടിട്ടും?

وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله….الحق شد على قفاه

How could the rods stand to bear the True Lord when He was fastened,

ആ വടികൾക്ക്‌ എങ്ങനെ അവനെ താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു? അവർ അവനെഅവയിൽ കെട്ടിയിട്ടപ്പോൾ!

وكيف دنا الحديد إليه حتى….يخالطه ويلحقه أذاه

How could the irons reached Him and [had] His body pinned?

ആ ഇരുമ്പ്‌ ദണ്ഡുകൾക്ക്‌ എങ്ങനെ അവനിലേക്ക്‌ അടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു?, അവർഅവനെ അതിൽ തറച്ചപ്പോൾ! 

وكيف تمكنت أيدي عداه….وطالت حيث قد صفعوا قفاه

How could His enemies hands reach Him and slap His rear

അവന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങൾക്ക്‌ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു?, അവനിലേക്ക്‌ നീട്ടാനും അവന്റെ പിരടിയിൽ അടിക്കാനും?

وهل عاد المسيح إلى حياة….أ  المحيي له ربٌ سواه

And was Christ revived by himself, or was the Reviver another god?

അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ സ്വയം തുടങ്ങിയതാണോ? അല്ല, അവനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരുവനുണ്ടായോ?

ويا عجبا لقبر ضم رباً….وأغجب منه بطن قد حواه

What a sight it was, a grave that enclosed a god, Stranger still is the belly that confined Him!

ആശ്ചര്യകരം തന്നെ! ഒരു റബ്ബിനെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു കുഴിമാടം! അതിലുംഅൽഭുതകരമായത്‌, അവനെ ഉള്ളിലൊതുക്കിയ ഒരു ഉദരം!

أقام هناك تسعا من شهور….لدى الظلمات من حيض غذاه

He stayed there for nine months in utter darkness, fed by blood!

അവൻ അവിടെ ഒമ്പത്‌ മാസം കഴിച്ചുകൂട്ടി, കൂരിരുട്ടിൽ ചോരഭക്ഷണമാക്കിക്കൊണ്ട്‌!

وشق الفرج مولودا صغيرا….ضعيفا فاتحا للثدى فاه

Then he got out of the womb as a small baby,Weak and gasping to be breast-fed

എന്നിട്ട്‌ അവൻ ഒരു ശിശുവായി പിറവിയെടുക്കുന്നു! കഴിവുകെട്ട്‌,അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനു ആർത്തിപൂണ്ട്‌!

ويأكل ثم يشرب ثم ياتي….بلازم ذاك هل هذا إله

He ate and drank, and did what that naturally resulted, Is this [what you call] a god?

പിന്നെ അവൻ തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, പിന്നെ അനന്തരമായി എന്തുണ്ടാകുമോ,അതും ഉണ്ടാകുന്നു, ഇതാണോ ഇലാഹ്‌?

تعالى الله عن إفك النصارى….سيسأل كلهم عما افتراه

High Exalted be Allah above the lies of Christians, All of them will be held accountable for their libels!

കൃസ്ത്യാനികളുടെ കള്ളക്കഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം അല്ലാഹു ഉന്നതനാകുന്നു. അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതിനെപ്പറ്റി അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും.

أعباد الصليب لأي معنى….يعظم او يقبَه رماه

O Cross-worshippers! For what reason is this exalted and blame [is cast upon those] who reject it?

, കുരിശാരാധകരേ! എന്ത്‌ കൊണ്ടാണു നിങ്ങൾ അതിനെപരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും?

وهل تقضى العقول بغير كسر….وإحراق له ولمن بغاه

Is it not logical to break and burn it, along with the one who innovated it?

അതിനെ തച്ചുടച്ച്‌ അതിനെ വാഴ്തിയവനോടൊപ്പം കരിച്ചുകളയുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി?

إذا ركب الإله عليه كرها….وقد شدت لتسمير يداه

Since the Lord was crucified on it, and his hands were fastened to it?

ഇലാഹ്‌ ആ കുരിശിൽ ഏറ്റപ്പെട്ടതിനാൽഅവന്റെ കൈകൾ അതിൽകെട്ടിയിടപ്പെട്ടതിനാൽ!

فذاك المركب الملعون حقا….فدسه لا تبسه إذا تراه

That is really a cursed cross to carry, So discard it, do not kiss it!

ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട കുരിശിനു അർഹമായത്‌ അതാണു, അതുകൊണ്ട്‌ അത്‌വലിച്ചെറിയുകഅതിനെ ചുംബിക്കാതിരിക്കുക

يهان عليه رب الخلق طرًا….وتعبده فإنك من عداه

The Lord was abused on it, and you adore it?  So [it is clear that] you are one of His enemies!

റബ്ബിനെ അതിലിട്ട്‌ പീഢിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ട്‌ നിങ്ങൾ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു.സംശയമില്ല, നിങ്ങൾ അവന്റെ ശത്രുക്കളിൽ പെട്ടവർ തന്നെ!

فإن عظمته من أخل أن قد….حوى رب العباد وقد علاه

If you extol it because it carried the Lord of the Worlds,

നിങ്ങൾ അതിനെ വാഴ്തുന്നത്‌ അത്‌ അടിയാന്മാരുടെ റബ്ബിനെ വഹിച്ചത്‌കൊണ്ടെങ്കിൽ…

وقد فقد الصليب فإن رأينا….له شكلا تذكرنا سناه

Why don’t you prostrate yourself and worship graves,

എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കബറുകൾക്ക്‌ മുമ്പിൽ സുജൂദ്‌ ചെയ്യുന്നില്ല?

فهلا للقبور سجدت طرًا….لضم القبر ربَك في حشاه

Since the grave contained your god in it?

നിങ്ങളുടെ റബ്ബുള്ളത്‌ ആ ഖബറിനുള്ളിലാണല്ലോ!

فيا عبد المسيح فق فهذا….بدايته وهذا منتهاه

So Christ-worshipper, open your eyes, This is the Beginning and this is the End.

അതുകൊണ്ട്‌ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരേ, കണ്ണുകൾ തുറക്കുക! ഇതാണുതുടക്കം, ഇതാണു ഒടുക്കവും!

 

Beautiful recitation of the poem embedded.

 

Click Here To Download