കാപട്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

No Comment
Articles
377
0
PicsArt_12-27-10.54.03.jpg

✍ ഇമാം അബ്ദുൽ അസീസ്‌ ബിൻ ബാസ്‌رحمه الله تعالى-പറഞ്ഞു :

“നിഫാഖിന്റെ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതാണ്‌:

◼ അള്ളാഹുവിനെ അധികമായി ഓർക്കാതിരിക്കുക.
◼ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മടി കാണിക്കുക.
◼ നമസ്കാരത്തിൽ ധൃതി കൂട്ടുക.

എന്നിട്ട്‌ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : സംഗീതത്തിന്‌ അടിമപ്പെട്ടവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളിലേ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്വഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കൂ.!”

✍ قال الإمام عبد العزيز بن باز
-رحمه الله تعالى-

من علامات النفاق: قلة ذكر الله، والكسل عند القيام إلى الصلاة، ونقر الصلاة، وقلَّ أن تجد مفتونًا بالغناء إلَّا وهذا وصفه.

📚 مجموع فتاوى ومقالات (٤١٥/٣)
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘