ഇൽമിന്റെ പ്രാധാന്യം

No Comment
Articles
261
0
Candy-f7b667aa-b953-4bf0-96da-ddca9e376d23.jpg

ശൈഖ് ഇബ്നു ഉതൈമീൻ റഹിമഹുല്ലാഹ് പറയുന്നു:

“ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട്, പ്രത്യേകിച്ചു യുവാക്കളോട്- (ദീനിൽ) അറിവും കൃത്യമായ ധാരണയും കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് താൽപര്യപൂർവ്വം ഉണർത്തുന്നു.

അതുപോലെത്തന്നെ ഏതൊരു വിഷയവും അവധാനതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും നല്ല നൈപുണ്യവും വ്യക്തതയുമില്ലാതെ (ദീനിന്റെ) ഒരു വിഷയത്തിലും വിധി പറയാൻ എടുത്തു ചാട്ടം കാണിക്കരുതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്.

കാരണം ഈ മേഖല(ദീൻ) വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. ഇത്തരം അബദ്ധജഢിലമായ വാക്കുകൾ (സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചാൽ) പിന്നീട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതു പറിച്ചുമാറ്റൽ വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കും.”

📚 أحكام من القرآن الكريم- البقرة 1/53